مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: همت زن عشایری تابناک : بیداری زنان ایل در

عکس: همت زن عشایری 
 تابناک : بیداری زنان ایل در

عکس: همت زن عشایری
تابناک : بیداری زنان ایل در سحرگاهان که مردان خفته‌اند، به چشمه رفتن و آب آوردن با مشک‌های نهاده بر دوش، مشک دوغ زدن، جمع‌آوری هیزم از دل کوه و دشت برای آتش، دوشیدن احشام و پختن شیر، پخت نان و آماده کردن صبحانه، تنها گوشه‌ای از فعالیت‌های زنان ایل است .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید