مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: کتاب فارسی اول ابتدایی سال 1318 شهرفرنگ: صفحاتی از

عکس: کتاب فارسی اول ابتدایی سال 1318 
 شهرفرنگ: صفحاتی از

عکس: کتاب فارسی اول ابتدایی سال 1318
شهرفرنگ: صفحاتی از کتاب فارسی اول ابتدایی مورد استفاده دانش آموزان در سال ۱۳۱۸ (دو سال پیش از اشغال ایران در جریان جنگ جهانی دوم) .
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید