مکان یار
مکان یار

غار هستیجان آدرس: ایران - مرکزی - محلات شرق محلات، روستای

غار هستیجان
آدرس: ایران - مرکزی - محلات شرق محلات، روستای هستیجان

این غار، از غارهای استان مرکزیه که در روستایی در شرق محلات واقع شده.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید