هر روز!
هر روز!

فرار از بحران دهیدراته! : فرار از بحران دهیدراته!

فرار از بحران دهیدراته! : فرار از بحران دهیدراته!

فرار از بحران دهیدراته!
: فرار از بحران دهیدراته!
: برای اکثر بدانسازان آب رسانی مناسب مبحث مهمی است بواقع استفاده مقدار مناسبی از مایعات قبل بعد وحین تمرین کمک می کند تا بدن در آرامش و آمادگی بماند و عملکرد خوبی ارائه دهد . مقدار مناسب مصرف مایعات بستگی به متغیرهای فراوانی از جمله شرایط فیزیولوزی فرد سطح کارایی بدن شرایط سازگاری باآب وهوای ونوع فعالیت ومدت فعالیت دارد.
به گزارش : شرایط کلیدی هیدراسیون:

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید