هر روز!
هر روز!

فرزندان ستارگان مطالعات نوین در زمینه ی واکنشهای هسته ای،

فرزندان ستارگان
مطالعات نوین در زمینه ی واکنشهای هسته ای، سعی دارد، بتواند تمامی صدها واکنش ممکن درون ستارگان در مراحل مختلف از تکاملشان و در فرایندهای پس از ابرنواختران روی می دهد، را پیش بینی کند. توافقات بسیاری بین این محاسبات و فراوانی مشاهده شده در عناصر دیده می شود. این مطالعات، توانسته است پاسخی درخود برای منشأ عناصر فراهم کرده و یکی از بزرگترین اکتشافات قرن آخر هزاره ی دوم را رقم بزند.
اکسیژن و نیتروژنی که ما تنفس می کنیم، آلومینیوم و فلزات دیگری که هواپیما ها را می سازند، طلا و پلاتین در انگشترهای ما و کربنی که بدن ما را ساخته است، همگی درون فرایندهای ستاره ای ساخته شده اند.
بدون ستارگان، ما و دنیای ما نمی توانست شکل بگیرد، بدون

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید