هر روز!
هر روز!

فرق رباتیک و مکاترونیک : فرق رباتیک و مکاترونیک

فرق رباتیک و مکاترونیک : فرق رباتیک و مکاترونیک

فرق رباتیک و مکاترونیک
: فرق رباتیک و مکاترونیک
: فرق رباتیک و مکاترونیک
: : مکاترونیک یک رشته ی چند تخصصی ، شامل رشته های مهندسی مکانیک ، مهندسی الکترونیک و مهندسی کامپیوتر است . مکاترونیک از دو کلمه ی “مکا” مخفف مکانیک و “ترونیک” مخفف الکترونیک مشتق شده است . رباتیک نیز همانند مکاترونیک از سه رشته ی هندسی مکانیک ، مهندسی الکترونیک و مهندسی کامپیوتر بوجود آمده است . تفاوت اصلی در آن است که سیستم های مکاترونیکی ورودی هایشان فراهم شده است؛ در حالی که سیستم های رباتیکی باید خودشان ورودی ها را از محیط دریافت نمایند. به عنوان مثال چراغ راهنمایی و رانندگی و ماشین ل

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید