هر روز!
هر روز!

فساد (ابهام‌زدایی) فساد به انحراف معنوی یا اخلاقی از یک

فساد (ابهام‌زدایی) فساد به انحراف معنوی یا اخلاقی از یک

فساد (ابهام‌زدایی)
فساد به انحراف معنوی یا اخلاقی از یک ایده‌آل گفته می‌شود.
فساد همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید