هر روز!
هر روز!

فضیلت های صلوات فرستادن : فضیلت های صلوات فرستادن

فضیلت های صلوات فرستادن : فضیلت های صلوات فرستادن

فضیلت های صلوات فرستادن
: فضیلت های صلوات فرستادن
رسول خدا فرمود:جبرئیل به من بشارت داد که حق تعالی می فرماید:هر بتده ای که بر تو صلوات بفرستدهفتاد هزار ملک بر او صلوات می فرستد و هرکس هفتاد هزار ملک بر او صلوات بفرستد از اهل بهشت خواهد بود .۱
به گزارش : دوم: اطاعت از امر پروردگار
فرستادن صلوات اطاعت از امر خداو رسول و موجب رستگاری است.
سوم: تشبه به ملائکه
فرستادت صلوات انسان را شبیه به ملائکه می کند.در نتیجه از رحمتی که ملائکه درآسمان برخوردارند نیز سهمی دارند.۲
چهارم: قرب به حضرت حق
امام حسن عسکری (ع) می فرماید:خداوند حضرت ابراهیم (ع) را به عنوان خلیل خود انتخاب کردبه دلیل اینکه زیاد صلوات می فرستاد.۳
پنجم: خشنودی خداوند
امام صادق(ع) به نقل از رسول خدا(ص) فرمود:صلوات فرستادن شما بر من باعث روا شدن حاجتهای شما است و خدا را از شما راضیو اعمال شما را پاکیزه می کند.۴
ششم: شفاعت پیامبر (ص)
پیامبر گرامی فرمود: یا علی هرکس در هر روز ویا شب بر من صلوات بفرستد شفاعت من برای او واجب می گردد هرچند گناهان کبیره کرده باشد.۵
هفتم:
امام صادق(ع) فرمود:هرکس خدا را یاد کند ده حسنه برای او نوشته می شود و هرکس رسول خدا(ص) را یاد کند ده حسنه برای او نوشته می شود.زیرا که حق تعالی حضرت را قرین خود گردانیده است.۶
هشتم: کفاره گناهان
امام رضا (ع):هرکس نتواند با کارهای نیک گناهانش را بپوشاند بسیار صلوات بفرستندزیرا که صلوات گناهان را نابود می کند.۷
نهم: پاکیزه شدن اعمال
رسول خدا (ص) فرمود:صلوات فرستادن شما بر من موجب پاکیزه شدن اعمال شما است.۸
دهم: نجات در روز قیامت
رسول خدا(ص) فرمود:رستگار ترین شما از هنگامه قیامت آن کسی است که بر من صلوات بفرستد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید