مسیر سبز
مسیر سبز

فیلم: تعقیب و گریز دیوانه وار به سبک روسی جام

فیلم: تعقیب و گریز دیوانه وار به سبک روسی
جام جم نما: به گزارش جنتساید، دوربین روی داشبورد اتومبیل این راننده از تمام صحنه های لج و لجبازی این دو راننده و تعقیب و گریز دیوانه بارشان فیلم برداری کرد. کنجکاوی باعث شد تا این راننده دو اتومبیل را تعقیب کرده تا از پایان ماجرا آگاه شود.

در روز 29 دسامبر 2013 اندکی بیش از یک هفته پیش دو راننده در جاده ای لغزنده به دلایلی که مشخص نیست با هم کورس گذاشته و چندین بار راه را بر یکدیگر بستند. در نهایت راننده تویوتا به اتومبیل دیگر کوبید و آن را از جاده خارج کرد.

سپس راننده تویوتا چاقو به دست از اتومبیلش پیاده شد و روی کاپوت و بعد روی سقف اتومبیل دیگر رفت.

در همین راننده اتومبیلی که از جاده منحرف شده بود به نوبه خود از اتومبیلش بیرون آمد. او هم خود را به یک بیل مسلح کرده بود. او با  چندین ضربه بیل راننده چاقو به دست را از میدان به در کرد.

درپایان راننده چاقو به دست سوار اتومبیلش شد و ماجرا به خوبی و خوشی خاتمه یافت. البته به سبک روسی!


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید