هر روز!
هر روز!

قاتل را پیدا کنید قاتل را پیدا کنید قاتل

قاتل را پیدا کنید قاتل را پیدا کنید 
 قاتل

قاتل را پیدا کنید
قاتل را پیدا کنید
قاتل را پیدا کنید : قاتل را پیدا کنید
: قاتل را پیدا کنید
به گزارش : معما : قاتل آقای رضایی
اختصاصی بیست ستون: 
در روز شنبه آقای رضایی، درزمانی که همسرش خواب بود به قتل رسید. همسرش هر چه می دانست به پلیس گفت. او گفت که در زمان قتل، آشپز مشغول آماده کردن صبحانه بوده و خدمت کار در حال نظافت و مستخدم پاکت های پستی را دریافت می کرده است. پلیس بعد از شنیدن اظهارات همسر آقای رضایی، فرد مجرم را دستگیر می کند. به نظر شما پلیس به چه کسی مظنون شده است و چرا؟
 
*********
*********
*********
*********
*********
*********
پاسخ : همسر آقای رضایی قاتل است. او اظهار کرده که در زمان قتل خواب بوده است اما چگونه شخصی که خواب بوده  است می تواند از اتفاقات اطرافش باخبر باشد ؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید