مطالب جالب!
مطالب جالب!

قتل قهرمان سابق بوکس سنگین وزن جهان به ضرب گلوله

قتل قهرمان سابق بوکس سنگین وزن جهان به ضرب گلوله

قتل قهرمان سابق بوکس سنگین وزن جهان به ضرب گلوله
البته او سال بعد از آن با ویتالی برادر بزرگتر ولادیمیر مبارزه کرد و مغلوب شد. پس از آن باخت او تنها 4 بار دیگر روی رینگ حاضر شد و در سال 2008 خود را بازنشسته کرد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید