هر روز!
هر روز!

قربانی کردن در شریعت های الهی : قربانی کردن در

قربانی کردن در شریعت های الهی : قربانی کردن در

قربانی کردن در شریعت های الهی
: قربانی کردن در شریعت های الهی
الف. شریعت یهود
شریعت یهود را در اجرای آداب و رسوم دینی، به خصوص سنت قربانی، برنامه های مختلفی دارد. این سنت نزد قوم عبری یکی از عبادات مهم به شمار می رفت . آداب و رسوم قربانی در کتب مذهبی یهود، در فصل قداشیم (مقدسات) مطرح است. (1)
 در آیین یهود، قربانی را به دسته های گوناگون تقسیم کرده اند:
1. قربانی های سوزاندنی برای کفاره گناهان بود که می بایست نرینه بی عیب گاو و یا گوسفندان را در نهایت رغبت و میل قربانی کنند.(2)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید