مسیر سبز
مسیر سبز

قوانین جدید برای متجاوزین و چاقوکش ها با تشکيل جلسات

قوانین جدید برای متجاوزین و چاقوکش ها 
 با تشکيل جلسات

قوانین جدید برای متجاوزین و چاقوکش ها
با تشکيل جلسات با نيروي انتظامي در حوزه‌ آن دادسرا، اقدامات پيشگيرانه از طريق حضور ملموس پليس مورد توجه قرار گيرد.

دادستان تهران براي مقابله با شرارت‌ها، دستورالعمل 15 بندي ويژ‌ه‌اي را خطاب به دادسرا‌ها و ضابطان قضايي مرتبط با موضوع، صادر كرد.

دادستاني تهران اعلام كرد كه با توجه به تأثير سوء برخي جرايم مثل تجاوز به عنف، سرقت‌هاي مسلحانه و شرارت‌ها بر احساسات عمومي افراد در جامعه، مقتضي است در مبارزه با اين گونه جرايم به شرح آتي اقدام شود:

1- از اين پس کليه پرونده‌هاي مربوط به شرارت‌ها و مجرمان خطرناک به دادسراي شهيد مقدس تهران ارسال شود.

2- پرونده‌هايي به دادسراي امنيت ارسال شوند که اولاً از پرونده‌هاي قديمي آن دادسرا نباشد؛ ثانياً سرپرست دادسراي شهيد مقدس، ضرورت رسيدگي در آن دادسرا را احراز كند. بنابراين پرونده‌هايي که از دادسراي شهيد مقدس به لحاظ عدم شمول در اين بخشنامه اعاده مي‌شود، در دادسراي محل وقوع جرم رسيدگي شود.

3- در مورد اين‌گونه جرايم، سرعت در رسيدگي، عدم اغماض، صدور قرارهاي متناسب مورد تاکيد است.

4- در جرايم داراي جنبه‌ي عمومي مانند چاقوکشي، پرونده با رضايت شاکي مختومه نشود و براي مجازات مجرم از جنبه‌ي عمومي به دادگاه ارسال شود.

5- اطلاع رساني در اين نوع پرونده‌ها، به صورت متمرکز در دادستاني تهران انجام خواهد شد و سرپرستان نواحي، وقوع اين‌گونه جرايم را بلافاصله به دادستان تهران اطلاع دهند.

6- با تشکيل جلسات با نيروي انتظامي در حوزه‌ي آن دادسرا، اقدامات پيشگيرانه از طريق حضور ملموس پليس مورد توجه قرار گيرد.

7- پس از صدور کيفرخواست، نمايندگان دادستان با مطالعه دقيق پرونده در دادگاه حضور به هم رسانده و از کيفرخواست دفاع كنند. ضمناً اعلام نتيجه‌ي رسيدگي به سرپرست ناحيه يا حسب مورد دادستان تهران ضروري است.

8- پليس براي کليه مجرمان خطرناک و افرادي که شرارت مي‌کنند، شناسنامه‌ي اطلاعاتي تهيه كند و با اخذ سوابق کيفري آن‌ها و انجام تحقيقات اوليه، پرونده را به داسراي شهيد مقدس ارسال كند.

9- در خصوص پرونده‌هاي موجود، سرپرستان نواحي با رياست دادگاه‌هاي تهران يا رئيس مجتمع قضايي مربوطه هماهنگي كنند تا شعب خاصي براي رسيدگي به اين نوع جرايم تعيين شود و اين گونه پرونده‌ها به شعب تعيين شده ارسال شود.

10- از معاونين سرپرستان دادسراها انتظار مي‌رود با مديريت و پي‌گيري‌هاي لازم، هزينه‌هاي مربوط به جرم را براي مجرمان افزايش داده تا از اين طريق به کنترل مجرمان در سطح منطقه نايل آيند.

11- پليس مکلف است کليه طرح‌هاي راجع به اشرار را از طريق هماهنگي با سرپرست دادسراي شهيد مقدس اجرا كند.

12- مدير کل زندان‌هاي استان تهران ترتيبي اتخاذ كند که اين گونه متهمان و محکومان در بندهاي ويژه نگهد‌اري و طبقه‌بندي لازم رعايت شود.

13- سرپرستان نواحي ترتيبي اتخاذ كنند که احکام صادره پس از قطعيت سريعاً اجرا و نتيجه به دادستاني تهران اعلام شود.

14- در مواردي که سرپرستان موضوعات خاصي را قابل طرح در ستاد پيشگيري از جرايم خاص دادستاني تهران مي‌دانند، مراتب را کتباً به دبيرخانه ستاد اعلام كنند.

15-کليه سرپرستان در حوزه‌ي ماموريت خود، آمار جرايم ارتکاب يافته به ويژه سرقت‌هاي باندي و مسلحانه، جرح با چاقو، آدم‌ربايي، مزاحمت بانوان و کودک‌ آزاري را مورد توجه قرار داده و چنانچه در اين رابطه‌ها با مشکل روبه‌رو شوند، مراتب به دادسراي تهران اعلام شود.

منبع: ایسنا
باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید