هر روز!
هر روز!

قیام جنوب به روایت تصاویر قیام مردم تنگستان بر روی

قیام جنوب به روایت تصاویر قیام مردم تنگستان بر روی

قیام جنوب به روایت تصاویر
قیام مردم تنگستان بر روی هم هفت سال طول کشید و در این مدت دلیران تنگستانی دو هدف عمده را دنبال می‌کردند، پاسداری از بوشهر و دشستان و تنگستان به عنوان منطقه سکونت خود و جلوگیری از حرکت قوای بیگانه به درون مرزهای ایران و دفاع از استقلال وطن.

محمدتقی گلستان ( مدیر روزنامه گلستان ) و رضا سردار فاخر حکمت و عده ای از تفنگچیان در قیام جنوب

علی دشتی و عده ای از رهبران و تفنگچیان دشتستانی در قیام جنوب

اسماعیل قشقایی ( صولت الدوله ) در سنین جوانی

محمد برازجانی ( معروف به غضنفرالسلطنه و از رهبران قیام جنوب علیه استعمار انگلیس )

شیخ الحکما کازرونی با لباس رزم و عده ای از تفنگچیان محلی در قیام جنوب


جمعی از سربازان ژاندارمری و سوئدی در جریان قیام جنوب

غضنفرالسلطنه برازجانی و عده ای از سربازان دولتی و تفنگچیان محلی در قیام جنوب علیه استعمار انگلیس ، در محل کاروانسرای میرزا ابوالحسن مشیرالملک شیرازی


منبع : tebyan.net

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید