مسیر سبز
مسیر سبز

قیمت اجاره مسکن در مناطقی از تهران هفت صبح:

قیمت اجاره مسکن در مناطقی از تهران 
 هفت صبح:

قیمت اجاره مسکن در مناطقی از تهران
هفت صبح:
1 پیروزی 50 متر یک خوابه 20 پیش 100 اجاره 2 پونک 48 متر یک خوابه 30 میلیون رهن 3 بلوار فردوس 47 متر یک خوابه 13 پیش 300 اجاره 4 بلوار کاوه 50 متر یک خوابه سه پیش 500 اجاره 5 یوسف آباد 48 متر یک خوابه هشت پیش 600 اجاره 6 کلیم کاشانی 50 متر یک خوابه 25 میلیون رهن 7 سبلان 50 متر یک خوابه 20 میلیون رهن 8 استاد معین 50 متر یک خوابه 20 میلیون رهن 9 جیحون 46 متر یک خوابه 20 میلیون رهن 10 تهرانپارس 50 متر یک خوابه 25 میلیون رهن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید