هر روز!
هر روز!

ماه در مهمانی سیارات : ماه در مهمانی سیارات

ماه در مهمانی سیارات : ماه در مهمانی سیارات

ماه در مهمانی سیارات
: ماه در مهمانی سیارات
اگر کمی سحرخیز باشید، صبحگاه روزهای پنجشنبه و جمعه به ترتیب ۱۴ و ۱۵ آبان ۱۳۹۴، شاهد پدیده زیبای اجتماع برخی از سیارات با ماه خواهید بود. به همین مناسبت برای آشنایی بیشتر با این پد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید