مطالب جالب!
مطالب جالب!

متن استعفانامه رضا خان نظر به اینکه من

متن استعفانامه رضا خان 
 نظر به اینکه من

متن استعفانامه رضا خان
  نظر به اینکه من همه قوای خود را در این چند ساله مصروف امور کشور کرده و ناتوان شده ام حس می‌کنم که اینک وقت آن رسیده است که یک قوه و بنیه جوانتری به کارهای کشور که مراقبت دائم لازم دارد بپردازد و اسباب سعادت ورزی ملت را فراهم آورد بنابراین امر سلطنت را به ولیعهد و جانشین خود تفویض کرده و از کار کناره نمودم از امروز که ۲۵ شهریور ماه ۱۳۲۰ است عموم ملت از کشوری و لشکری ولیعهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند و آنچه از سوی مصالح نسبت به من می‌کردند نسبت به ایشان منظور دارند. کاخ مرمر تهران 25شهریور 1320   پایگاه فرهنگی هنری ایران ناز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید