هر روز!
هر روز!

متن زیبا و خواندنی: نگذار به آرامی بمیری. متن زیبا

متن زیبا و خواندنی: نگذار به آرامی بمیری. متن زیبا

متن زیبا و خواندنی: نگذار به آرامی بمیری...
متن زیبا و خواندنی: نگذار به آرامی بمیری... : متن دلپذیر و خواندنی: نگذار به آرامی بمیری...
: متن دلپذیر و خواندنی: نگذار به آرامی بمیری...
: به آرامی آغاز به مردن می کنی اگر سفر نکنی اگر کتابی نخوانی اگر به اصوات زندگی گوش ندهی اگر از خودت قدردانی نکنی
به گزارش : به آرامی آغاز به مردن می کنی زمانی که خودباوری را در خودت بکشی وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند
به آرامی آغاز به مردن می کنی اگر برده‏ عادات خود شوی اگر همیشه از یک راه تکراری بروی … اگر روزمرگی را تغییر ندهی اگر رنگ‏های متفاوت به تن نکنی یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی
تو به آرامی آغاز به مردن می‏کنی اگر از شور و حرارت از احساسات سرکش و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وامی دارند و ضربان قلبت را تندتر می کنند دوری کنی
تو به آرامی آغاز به مردن می کنی اگر هنگامی که با شغلت، یا عشقت شاد نیستی، آن را عوض نکنی اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی اگر ورای رویاها نروی اگر به خودت اجازه ندهی که حداقل یک بار در تمام زندگی‏ات ورای مصلحت اندیشی بروی… امروز زندگی را آغاز کن! امروز مخاطره کن! امروز کاری کن! نگذار که به آرامی بمیری! شادی را فراموش نکن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید