مطالب جالب!
مطالب جالب!

محدوده قدی جذاب برای جنس مخالف ————————&

محدوده قدی جذاب برای جنس مخالف 
 ————————&

محدوده قدی جذاب برای جنس مخالف
—————————————-
نمونه اطلاعات
محدوده سن 65-18 سال
از 1249 مرد
از 1458 زن
قد متوسط زنان در نمونه 165 سانتیمتر
قد متوسط مردان در نمونه 178 سانتیمتر
—————————————-
سوالی كه پرسیده شد:
چه محدوده قدی به نظر شما برای جنس مخالفتان جذاب‌تر است؟
شركت‌كننده‌ها می‌توانستند مرز بالا و پایین، بین 120 سانتیمتر تا 210 سانتیمتر را انتخاب كنند.
اولویت‌های قد
زنان و مردان     * میانگین متوسط قد دلخواه زنان برای مردان 4 سانتیمتر كوتاهتر بود كه محدوده ایدآل كلی 5/12 سانتیمتر كوتاه‌تر تا 4 سانتیمتر بلندتر بوده است.     * میانگین متوسط قد دلخواه مردان برای زنان 20 سانتیمتر بلندتر بود كه محدوده ایدآل كلی 5/13 سانتیمتر بلندتر تا 5/26 سانتیمتر بلندتر بوده است.
زنان كوتاه‌قد     * قد متوسط 156 سانتیمتر     * قد بین 170 سانتیمتر تا 182 سانتیمتر را برای مردان ترجیح می‌دادند     * اولویت متوسط گروه 178 سانتیمتر بوده است
زنان با قد متوسط     * قد متوسط 165 سانتیمتر     * قد بین 175 سانتیمتر تا 187 سانتیمتر را برای مردان ترجیح می‌دادند     * اولویت متوسط گروه 182 سانتیمتر بوده است
زنان بلندقد     * قد متوسط 174 سانتیمتر     * قد بین 178 سانتیمتر تا 193 سانتیمتر را برای مردان ترجیح می‌دادند     * اولویت متوسط گروه 188 سانتیمتر بوده است
زنان به طوركل     * متوسط قد ایدآل مردان برای خانم‌ها به‌طور‌كلی 178 سانتیمتر تا 183 سانتیمتر بوده است.     * هر سه گروه از زنان به‌طور متوسط 13 تا 15 سانتیمتر بین محدوده ایدآلشان فاصله وجود دارد.     * هرچه زنان كوتاه‌قدتر باشند، درمقایسه با زنان با قد متوسط و بلند، مرز پایین قد ایدآلشان برای مردان بالاتر است.
مردان كوتاه‌قد     * قد متوسط 169 سانتیمتر     * قد بین 157 سانتیمتر تا 173 سانتیمتر را برای زنان ترجیح می‌دهند     * اولویت متوسط گروه 165 سانتیمتر بوده است
مردان با قد متوسط     * قد متوسط 178 سانتیمتر     * قد بین 160 سانتیمتر تا 5/176 سانتیمتر را برای زنان ترجیح می‌دهند     * اولویت متوسط گروه 168 سانتیمتر بوده است
مردان بلندقد     * قد متوسط 187 سانتیمتر     * قد بین 162 سانتیمتر تا 180 سانتیمتر را برای زنان ترجیح می‌دهند     * اولویت متوسط گروه 171 سانتیمتر بوده است
مردان به‌طور كل     * متوسط قد ایدآل زنان برای مردان به‌طور‌كلی 5/162 سانتیمتر تا 173 سانتیمتر بوده است.
خلاصه اگر تفاوت‌های قد مردان و زنان را درنظر بگیرید (مردان بلندتر هستند)، جهت‌گیری مردان در قد دلخواهشان برای جنس مخالف تقریباً متضاد است. به‌طور متوسط  زنان ترجیح می‌دهند كه طرف‌مقابلشان 8/0 سانتیمتر تا 14 سانتیمتر از خودشان بلندتر باشد (این میزان قبل از حساب كردن متوسط مقدار، 5/13 تا 5/26 سانتیمتر بوده است). مردان ترجیح می‌دهند كه زنان 5/12 تا 4 سانتیمتر از آنها كوتاه‌تر باشند. درنتیجه، محدوده‌ قابل‌قبول برای مردان به‌طورمتوسط 5/2 سانتیمتر وسیع‌تر است. این 5/2 سانتیمتر در مرز بلندتر محدوده قابل‌قبول است.
نتایج این تحقیق كاملاً با نتایج به‌دست آمده از تحقیقات قبلی مطابقت می‌كند. در تحقیقی كه توسط گیلیس و آوریس در 1980 انجام گرفت، فقط در 2 زوج از 720 زوج مرد كوتاه‌تر از زن بود. در تحقیقی كه توسط هانسلی در سال 1994 انجام گرفت، زنان مردانی را ترجیح می‌دادند كه 182 سانتیمتر قد داشتند. در تحقیق كمرون در سال 1978، 100 درصد از زنان اعلام كردند كه دوست دارند با مردانی باشند كه 10 سانتیمتر از نه بلندتر باشند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید