مطالب جالب!
مطالب جالب!

محدود کردن گزینه‌ها و دکمه‌های موجود دستورالعمل زیر برای محدود

محدود کردن گزینه‌ها و دکمه‌های موجود 
 دستورالعمل زیر برای محدود

محدود کردن گزینه‌ها و دکمه‌های موجود
دستورالعمل زیر برای محدود کردن گزینه‌ها و دکمه‌های موجود در پنجره Add/Remove Programs به کار میرود. تک تک دکمه‌های این پنجره قابل هستند. رجیستری را باز و کلید نشان داده شده در شکل را پیدا کنید. به ازا هر یک از قسمت‌هایی که می‌خواهید از کار بیندازید. یک Value از نوع DWORD بسازید و اسم آن را از روی این فهرست تعیین کنید. Registry Setting: User Key: [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre ntVersionPoliciesUninstall] Data Type :REG_DWORD (DWORD Value) Value Data : ( 0 = Default, 1 = Enable Restriction)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید