هر روز!
هر روز!

مدار زمین آهنگ یا ژئوسنکرون چیست؟ : بیگ بنگ: مدار

مدار زمین آهنگ یا ژئوسنکرون چیست؟ 
 : بیگ بنگ: مدار

مدار زمین آهنگ یا ژئوسنکرون چیست؟
: بیگ بنگ: مدار زمین-آهنگ (ژئوسنکرون) یک مدار بلند پیرامون زمین است که به ماهواره ها اجازه می دهد خود را با چرخش زمین همگام و هماهنگ کنند. یکی از مدارهای زمین آهنگ که در بلندای ۳۵۷۸۶ کیلومتری درست بالای استوای زمین جای دارد، با نام “زمین ثابت” شناخته می شود.

: مدار زمین آهنگ یا ژئوسنکرون چیست؟
به گزارش : مرکز پیش بینی آب و هوا (CPC) در سازمان ملی اقیانوسی و جوی آمریکا دارای پنج ماهواره ی زمین آهنگ است: GOES-11 ،GOES-1

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید