هر روز!
هر روز!

مدح و مصائب حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام : مدح

مدح و مصائب حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام : مدح

مدح و مصائب حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام
: مدح و مصائب حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام

(1) ای بسته به دست تو دل پیر و جوان ها ای آنکه فرا رفته ای از شرح و بیانها تا عطر تو آمد غزلم بال در آورد بنا به گزارش : آزاد شد از قید زمانها و مکانها می رفت فرات از عطش عشق بمیرد بخشید نگاه تو به خونش جریانها مست تو فقط خیمه ی بی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید