اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

مدیر جدید تیم‌های ملی ووشو منصوب شد به گزارش و

مدیر جدید تیم‌های ملی ووشو منصوب شد 
 به گزارش و

مدیر جدید تیم‌های ملی ووشو منصوب شد
به گزارش و به نقل از سایت فدراسیون ووشو، صیاد حیدری با حفظ سمت دبیری فدراسیون و جهت تجمیع امور اداری، به عنوان مدیر تیم‌های ملی ووشو منصوب شد. پیش از این مجید ملکی عهده دار این سمت بود که در حکمی از سوی مهدی علی نژاد رئیس فدراسیون ووشو، با تشکر از زحمات وی در سال های اخیر، حیدری این سمت را برعهده گرفت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید