هر روز!
هر روز!

مراحل فرود مریخ نورد کیوریاسیتی را در این فیلم ببینید/ویدئو

مراحل فرود مریخ نورد کیوریاسیتی را در این فیلم ببینید/ویدئو

مراحل فرود مریخ نورد کیوریاسیتی را در این فیلم ببینید/ویدئو
مراحل فرود مریخ نورد کیوریاسیتی را در این فیلم ببینید/ویدئو : مراحل فرود مریخ نورد کیوریاسیتی را در این فیلم ببینید/ویدئو
: مراحل فرود مریخ نورد کیوریاسیتی را در این فیلم ببینید/ویدئو

:  
 
 
 
 
 
ورود و فرود مریخ نورد کیوریا سیتی(کنجکاوی) متعلق به ناسا از لحظه ورود به جو مریخ تا فرود را در این فیلم بازسازی شده ببینید.
به گزارش : مدیر پرواز:بابک فردوسی از مهندسان ارشد ناسا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید