هر روز!
هر روز!

مرادمیرزا حسام‌السلطنه مراد میرزا حسام‌السلطنه فرزند عباس میرزا شاهزادهٔ قاجار

مرادمیرزا حسام‌السلطنه مراد میرزا حسام‌السلطنه فرزند عباس میرزا شاهزادهٔ قاجار

مرادمیرزا حسام‌السلطنه
مراد میرزا حسام‌السلطنه فرزند عباس میرزا شاهزادهٔ قاجار و حاکم خراسان در زمان پادشاهی ناصرالدین شاه بود.
او هم‌زمان با آغاز نقشه انگلیس در جریان جداسازی هرات با قشون خویش رهسپار هرات گشت و توانست آن شهر را محاصره و سپس بار دیگر آن را به خاک ایران باز گرداند. در اثر این اقدام حاکم هرات به سوی کابل فرار کرد. پسر سلطان حسام میرزا با نام ابوالفتح میرزا مؤیدالدوله داماد ناصرالدین شاه بود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید