مدرسه عالی کسب و کار ماهان
خوشحالخوشحال
مدرسه عالی کسب و کار ماهان

مراسم اعطاء سیمرغ مدیریت به مدیران برتر سال1393 - تجلیل و

مراسم اعطاء سیمرغ مدیریت به مدیران برتر سال1393 - تجلیل و

مراسم اعطاء سیمرغ مدیریت به مدیران برتر سال1393 - تجلیل و بزرگداشت از مقامات عالی رتبه و حامیان همراه ، اساتید و کارآفرینان ملی...

برای اطلاع از همایش های بعدی ما به سایت www.conferences.com مراجعه نمایید...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید