هر روز!
هر روز!

مرحله به مرحله تا ازدواج : مرحله به مرحله تا

مرحله به مرحله تا ازدواج : مرحله به مرحله تا

مرحله به مرحله تا ازدواج
: مرحله به مرحله تا ازدواج
: مرحله به مرحله  تا ازدواج,ازدواج با تمام اتفاقات مثبتی که به زندگی شما سرازیر می کند، گاهی سردرگمی هایی را به وجود می آورد که هیچ وقت در دوران تجرد با آن مواجه نشده بودید. این که چطور با کسی که قرار است نزدیک ترین فرد در زندگی شما باشد، برخورد کنید؟
 
به گزارش : چقدر به او نزدیک شوید؟ چطور پایه های زندگی تان را محکم کنید و …
پاسخ برخی از این سوال ها را وقتی می گیرید که زندگی تان را زیر یک سقف شروع کنید و بی پرده با خصوصیات رفتاری هم آشنا شوید، اما بخش مهمی از آن را باید در دوران نامزدی و حتی قبل از آن یاد بگیرید:
 
1- خوب ببینید: همیشه نسبت به همسرتان نگرشی متکی بر سه عنصر مثبت داشته باشید:

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید