هر روز!
هر روز!

مروری بر پدیده اختفای نجومی : مروری بر پدیده اختفای

مروری بر پدیده اختفای نجومی 
 : مروری بر پدیده اختفای

مروری بر پدیده اختفای نجومی
: مروری بر پدیده اختفای نجومی
: مروری بر پدیده اختفای نجومی

: به گزارش : چند وقتی است که فوت وفن نجومی نداشته ایم! امیدوارم این صفحه را از یاد نبرده باشید چون قرار است دوباره به سراغ آسمان و پدیده های سحر انگیزش برویم. تا حالا برای تان از صورت های فلکی و اجرام آسمانی و پیدا کردن و تشخیص شان در آسمان گفتیم. قصد داشتیم در پرونده اول که نامش رصد آسمان با چشم های خودمان بود بخشی از آن چیزهایی که می توانید با چشم در آسمان پیدا کنید را معرفی کنیم و روش آن را هم بگوییم. در کنار هر مطلب هم، اطلاعات مقدماتی برای خرید ابزار رصدی و یا معرفی انواع آن و مکان های مناسب برای رصد توسط کا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید