مکان یار
مکان یار

مرکز درمانی طالقانی خرمشهر آدرس: ایران - خوزستان - خرمشهر Khuzestan

مرکز درمانی طالقانی خرمشهر
آدرس: ایران - خوزستان - خرمشهر Khuzestan Province، Khorramshahr، مینا Mina، Iran

مرکز درمانی مجهزی هست که در خیابان خلیج فارس خرمشهر قرار گرفته.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید