هر روز!
هر روز!

مسئولیتهای شیعه امام علی علیه السلام و اما مسئولیت

مسئولیتهای شیعه امام علی علیه السلام 
 
 و اما مسئولیت

مسئولیتهای شیعه امام علی علیه السلام

و اما مسئولیت شیعه یا مسئولیت ما: مسئولیت ما که شیعه علی علیه السلام هستیم و به آن افتخار می کنیم، مسئولیت ما که شیعه علی هستیم و دنیا ما را به جهت امیرالمۆمنین شناخته است که :
(و معروفین بتصدیقنا إیاکم)
مسئولیت ما که شیعه امام علی هستیم و خدای را بر تمسک به ولایت امیرالمۆمنین حمد می کنیم:
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایه أمیرالمۆمنین
آیا همین افتخار و اعتقاد و تمسک ما را بس است و دیگر مسئولیتی بر دوش ما نیست؟
پس علی وار بودن، علی وار زیستن و علی وار مردن چه می شود؟
آیا همین که بگوییم علی به عثمان بن حنیف که از خواص اصحاب اوست فرموده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید