مطالب جالب!
مطالب جالب!

مسکوکات دوره‌ی قاجاریه پول دوره‌ی قاجار تا اوایل دوره‌ی پهلوی

مسکوکات دوره‌ی قاجاریه 
 پول دوره‌ی قاجار تا اوایل دوره‌ی پهلوی

مسکوکات دوره‌ی قاجاریه
پول دوره‌ی قاجار تا اوایل دوره‌ی پهلوی رایج بود. اما طلا پشتوانه‌ی پول نبود. در سال ۱۳۰۸ شمسی طلا پشتوانه‌ی پول شد. مسکوک نقره‌ی یک‌ریالی به نمایندگی ریال طلا در کشور رایج و قران برچیده شد؛ مسکوک نقره، نیم‌ریالی، دوریالی و پنچ‌ریالی شد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید