ماهستیم
خواب آلودخواب آلود
ماهستیم

مشاهده اخبار و گزارش های روز حکایت از آن دارد که

مشاهده اخبار و گزارش های روز حکایت از آن دارد که

مشاهده اخبار و گزارش های روز حکایت از آن دارد که آشوب گران توان میدانی خود را از دست داده اند و به اقدامات کور دست می زنند! لذا از هموطنان خواسته شده تا ضمن هوشیاری مراقبت بیشتری درباره خود داشته باشند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید