پرینت سه بعدی
پرینت سه بعدی

مشکل های پرینت سه بعدی برای انجام پرینت سه بعدی

 لینک
مشکل های پرینت سه بعدی برای انجام پرینت سه بعدی

مشکل های پرینت سه بعدی
برای انجام پرینت سه بعدی باید اصولی را رعایت کنید تا طرح دلخواه شما چاپ شود در غیر اینصورت ممکن است جسم به صورت ناقص پرینت سه بعدی شود و یا به اندازه و طرح دلخواه شما پرینت سه بعدی نشود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید