هر روز!
هر روز!

معماهای قرآنی (2) : معماهای قرآنی (2)  

معماهای قرآنی (2) : معماهای قرآنی (2) 
  

معماهای قرآنی (2)
: معماهای قرآنی (2)
 
– ترین ها
به گزارش : ١.بهترین نوشیدنی که در قرآن به آن اشاره شده است « شیر » می باشد.
٢.مهم ترین آیه « آیة الکرسی » است.
٣.« آیه ٢٨٢ سوره بقره » بزرگترین آیه قرآن است.
۴.کوچکترین کلمه قرآن « باء » در بسم الله می باشد.
۵.بهترین خوردنی آه در قرآن ذکر شده است « عسل » است.
۶.ترس آور ترین آیه قرآن « فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرا یَرَهُ » می باشد.
٧.منفورترین کار حلال نزد خداوند « طلاق » است.
٨.امیدبخش ترین آیه قرآن « قُلْ یا عِبادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلی أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ »است.
٩.بزرگترین عدد در سوره « صافات، آیه ١۴٧ » آمده است که « صدهزار » می باشد.
١٠.بیشترین حرفی که در قرآن کریم به کار رفته است حرف « الف » می باشد.
١١.کمترین حرف نیز حرف « ظاء » می باشد.
١٢.بهترین شب در قرآن « شب قدر » است.
١٣.بهترین ماه در قرآن « ماه رمضان » است.
١۴.بزرگترین حیوان« فیل »است.
١۵.آوچکترین حیوان« پشه »است.
١۶.بزرگترین آلمة قرآن« ١١ حرف »دارد فاسقیناکموه.
١٧.کوچکترین کلمه قرآن « ١ حرفی » است باء.
١٨.بزرگترین سوره قرآن دارای «٢۵۵٠٠» حرف است.
١٩.کوچکترین سوره قرآن دارای «۴٢» حرف است.
٢٠.بیشترین سوره های مکی در« جزء ٣٠ » قرآن قرار دارد و تنها « ٣ سوره مدنی » در این جزء وجود دارد.
 
 
 
– سوره ها
 
١. سوره « حمد » به مادر قرآن معروف است.
٢.پنج سوره با « الحمد الله » شروع می شود:« ١. حمد، ٢. انعام، ٣. کهف، ۴. سبأ، ۵. فاطر »
٣. سوره « تکویر » تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره های قرآن است.
۴. نام سوره های « ق، ص، ن » یک حرفی است.
۵.سوره « فجر » به سوره امام حسین علیه السلام معروف است.
۶.سوره « صف » تعداد آیاتش برابر با تعداد چهارده معصوم علیه السلام است.
٧.سوره « نور » همنام شهرستان نور در استان مازندران است.
٨.سوره های « اسراء، حدید، حشر، صف، جمعه، تغابن و اعلی » به مسبّحات مشهور هستند.
٩.« ٨۶ سوره مکی » و« ٢٨ سوره مدنی » است.
١٠.سوره « یس » به قلب قرآن معروف است.
١١.در سوره « کوثر » به غیر از بسم الله الرحمن الرحیم حرف میم نمی باشد.
١٢.سوره « اخلاص » به نسب نامه خداوند معروف است.
١٣.سوره ای که غیر از بسم الله الرحمن الرحیم تنها یک کسره در آن به کاربرده شده است سوره « توحید » است.
١۴.چهارده سوره است که اول اسمشان حرف الف می باشد: «آل عمران، ٢. احزاب، ٣. اخلاص، ۴ .اعراف، ۵. اعلی، ۶. انفال، ٧. انبیاء، ٨. انعام، ٩. انشقاق، ١٠ . احقاف، ١١ . اسرائیل، ١٢ . ابراهیم، ١٣.انشراح، ١۴ . انفطار».
١۵.سوره هایی که حضرت محمد صلی الله علیه و اله و سلّم فرمودند آن سوره ها مرا پیر کردند سوره های « هود، واقعه، مرسلات و نبأ » می باشد.
١۶.سوره های« نجم ،علق؛سجده،وفصلت » سجده واجب دارند.
١٧.سوره « حمد » به زبان بندگان نازل شده است.
١٨.قرآن آریم در سوره « حمد » خلاصه شده است.
١٩.سوره های « انعام، فاتحة الکتاب، آهف، سبأ و فاطر » به حامدات مشهور هستند.
٢٠.سوره « توحید » معادل یک سوم قرآن است.
 
گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید