هر روز!
هر روز!

معمای اتوبوس معمای اتوبوس معمای اتوبوس : معمای اتوبوس

معمای اتوبوس معمای اتوبوس 
 معمای اتوبوس : معمای اتوبوس

معمای اتوبوس
معمای اتوبوس
معمای اتوبوس : معمای اتوبوس
: معمای اتوبوس
به گزارش : اتوبوس کدام طرف میره ؟
اختصاصی: 
سوال : اتوبوسی در جاده های ایران در حال حرکت است و جهت حرکت آن  مشخص نیست . به نظر شما اتوبوس به کدام جهت در حال حرکت است ؟ به سمت چپ یا سمت راست ؟

 
*******
*******
*******
*******
*******
*******
 
پاسخ :  اتوبوس به سمت چپ حرکت می کند چون اگر اتوبوس به سمت راست حرکت می کرد در اتوبوس حتما در تصویر نشان داده می شد . 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید