هر روز!
هر روز!

معمای اساتید منطق شماره 2 معمای اساتید منطق شماره 2

معمای اساتید منطق شماره 2 معمای اساتید منطق شماره 2

معمای اساتید منطق شماره 2
معمای اساتید منطق شماره 2

شمار استادان یک دانشگاه، 96 نفر است. از بین آنها، 82 نفر به زبان انگلیسی آشنایی دارند، و 71 نفر از آنها به زبان فرانسه آشنا هستند، 63 نفر نیز به زبانهای انگلیسی و فرانسه آشنایی دارند. آیا می توانید بگویید چند نفر از استادان به هیچیکدام از این دو زبان آشنایی ندارند و مسلما زبان یا زبانهای خارجی آنها غیر از اینهاست؟
 ..
 ..
 ..
..
..
..
..
..
جواب تعداد استادانی که فقط انگلیسی بلدند برابر است با: 19 = 63 - 82 نفر   و شمار استادانی که فقط فرانسه بلدند برابر است با: 8 = 63 - 71 نفر   بنابراین استادانی که یا انگلیسی بلدند، یا فرانسه، یا به هر دو زبان مزبور آشنایی دارند عبارت است از: 90 = 63 + 8 + 19 نفر.   پس شمار استادانی که نه به فرانسه و نه به زبان انگلیسی آشنا هستند برابر است با:   6 = - 96 نفر منبع:ihoosh.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید