هر روز!
هر روز!

معمای المپیادی: مار مکعبی معمای المپیادی: مار مکعبی : معمای

معمای المپیادی: مار مکعبی 
 معمای المپیادی: مار مکعبی : معمای

معمای المپیادی: مار مکعبی
معمای المپیادی: مار مکعبی : معمای المپیادی: مار مکعبی
: معمای المپیادی: مار مکعبی
سوالات المپیاد کامپیوتر, معمای تصویری
 
به گزارش از سوالات المپیاد کامپیوتر: مار کوچکی متشکل از ۸ مکعب به ضلع ۱ همانند شکل بالا داریم که از سر تا دم با شماره های ۱ تا ۸ شماره گذاری شده اند. هر دو مکعب پشت سر هم با مفصل کوچکی به هم وصل شده اند و فقط قابلیت چرخش نسبت به یکدیگر را دارند. این مار کوچک را به چند حالت مختلف می توان در یک جعبه ی مکعبی به ضلع ۲ جا داد؟ دو حالت مختلف در نظر گرفته می شوند اگر دو قطعه با شماره های مختلف از بدن مار در یک مکان از جعبه ی مکعبی قرار بگیرند. یعنی اگر دو حالت با چرخش جعبه ی مکعبی به هم تبدیل شوند، یکسان نیستند.  
الف) 192            ب) 96            ج) 48             د) 64            هـ) 144
 
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
 
 
جواب معما:
گزینه هـ انتخاب سر مار 8 حالت دارد. انتخاب دومی مستقل از اولی 3 حالت دارد و انتخاب سومی 2 حالت. اما بعد از سومی حالت ها دیگر تقارن ندارند و نمی توان به این صورت شمرد. اما در کل بعد از انتخاب 3 تای اول، 3 حالت ممکن است پیش بیاید. پس جواب برابر است با:
144=3×2×3×8
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید