هر روز!
هر روز!

معمای المپیادی: چراغ برق معمای المپیادی: چراغ برق : معمای

معمای المپیادی: چراغ برق 
 معمای المپیادی: چراغ برق : معمای

معمای المپیادی: چراغ برق
معمای المپیادی: چراغ برق : معمای المپیادی: چراغ برق
: معمای المپیادی: چراغ برق
یران : معمای تصویری چراغ برق
بنا به گزارش : در دو طرف خیابان اصلی شهر هجده چراغ برق در دو ردیف نُه تایی مقابل هم نصب شده اند. فاصله بین دو چراغ متوالی پنجاه متر و عرض خیابان ده متر است. بعضی از چراغ اند ها خاموش شده اما در فاصله کمتر از شصت متر از هر چراغ خاموش حداکثر سه چراغ خاموش دیگر وجود دارد.  تعداد چراغهای خاموش حداکثر چندتاست؟
◊◊◊ ◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
جواب معمای چراغ برق :

  چراغها را مطابق شکل ۱، به سه دسته تقسیم میکنیم. اگر در یک دسته بیشتر از ۴ چراغ خاموش باشد، پس یکی از دو چراغ وسطی این آن دسته خاموش است. توجه کنید از آنجا که این چراغ از پنج چراغ دیگرِ همدسته اش فاصلهای کمتر از ۶۰ متر دارد، با این فرض که در همسایگیِ ۶۰متریِ هر چراغ خاموش حداکثر سه چراغ خاموش دیگر قرار دارد تناقض دارد. پس در هر دسته حداکثر چهار چراغ خاموش داریم و بنابراین در کل حداکثر ۱۲ چراغ میتواند خاموش باشد.   شکل ۲ مثالی برای ۱۲ چراغ را نمایش میدهد. (دایره های توخالی چراغ های خاموش هستند.)
منبع:ihoosh.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید