هر روز!
هر روز!

معمای تصویری شکل در شکل معمای تصویری شکل در شکل

معمای تصویری شکل در شکل 
 معمای تصویری شکل در شکل

معمای تصویری شکل در شکل
معمای تصویری شکل در شکل
معما و تست هوش تصویری
چند حالت برای قرار دادن شکل الف در شکل زرد رنگ وجود دارد؟ نکته: برای محاسبه همه حالت ها، در صورت لزوم جهت و زاویه شکل الف را تغییر دهید.
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
پاسخ معمای شکل در شکل: برابر با شانزده است که در شکل زیر به خوبی نمایش داده شده است.

معما و تست هوش تصویری
منبع: zoomit.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید