هر روز!
هر روز!

معمای تعداد طبقات ساختمان اداری یک ساختمان اداری

معمای تعداد طبقات ساختمان اداری 
 
 
 یک ساختمان اداری

معمای تعداد طبقات ساختمان اداری


یک ساختمان اداری چند طبقه در نظر بگیرید ... شخصی در طبقه وسط کار میکند ، او 3 سه طبقه بالا رفته سپس 5 پنج طبقه پایین می آید. مجددا 6 شش طبقه بالا رفته و در آخر 10 ده طبقه پایین آمده و از در خروج که در طبقه اول است خارج می شود ... به نظر شما این ساختمان اداری چند طبقه دارد؟
 ↓ ↓ ↓
 ↓ ↓ ↓
 ↓ ↓ ↓
 ↓ ↓ ↓
 ↓ ↓ ↓
 ↓ ↓ ↓
 ↓ ↓ ↓
↓ ↓ ↓
↓ ↓ ↓
↓ ↓ ↓
جواب معمای تعداد طبقات ساختمان اداری با توجه به تعداد طبقاتی که آن شخص بالا و پائین کرده بود ، متوجه می شوید که ابتدا در طبقه هفتم قرار داشته است. و چون طبقه هفتم ، وسط ساختمان است ، پس این ساختمان اداری 13 سیزده طبقه داشته است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید