هر روز!
هر روز!

معمای تیر باران یک زندانی روزی یک مجرم که

معمای تیر باران یک زندانی 
 
 روزی یک مجرم که

معمای تیر باران یک زندانی

روزی یک مجرم که جرم سنگینی مرتکب شده بود را به زندان آوردند و رئیس زندان به او گفت که شما در میدان وسط زندان توسط 20 نفر از زندان بانها تیر باران خواهید شد. مجرم حکم خود را پذیرفت و در خواست کرد که هر یک از زندان بانها  6 متر از او فاصله داشته باشند و هر یک از زندان بانها در جایی مستقر باشند که او

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید