هر روز!
هر روز!

معمای جابجایی چوب کبریت معمای جابجایی چوب کبریت : معمای

معمای جابجایی چوب کبریت 
 معمای جابجایی چوب کبریت : معمای

معمای جابجایی چوب کبریت
معمای جابجایی چوب کبریت : معمای جابجایی چوب کبریت
: معمای جابجایی چوب کبریت
یران :معمای جدید, تست هوش تصویری
بنا به گزارش : با جابجابی فقط 3 چوب کبریت 4 مربع بسازید. توجه کنید نباید چوب کبریت اضافه بیاورید. در سوال قید شده است جابجایی. پس چوب کبریتی را حذف نکنید. بهتر است چوب کبریت ها را روی زمین چیده و از فضای اطراف نیز استفاده کنید.
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
جواب معمای چوب کبریت:

منبع:2funsara.mihanblog.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید