هر روز!
هر روز!

معمای جالب تخم مرغ فروش میلیونر معمای جالب تخم مرغ

معمای جالب تخم مرغ فروش میلیونر 
 معمای جالب تخم مرغ

معمای جالب تخم مرغ فروش میلیونر
معمای جالب تخم مرغ فروش میلیونر : معمای جالب تخم مرغ فروش میلیونر
: معمای جالب تخم مرغ فروش میلیونر

: به گزارش : معمای جالب تخم مرغ فروش میلیونر معما: شخصی تخم مرغ را دانه ای 700 ریال خرید و دانه ای 500 ریال فروخت و سرانجام میلیونر شد!
چطور چنین چیزی ممکن است؟!

******
******
******
******
******
******
******
******
******
 
جواب معما:
او ابتدا میلیاردر بود ، اما در اثر زیانهای پی در پی ، بخشی از دارائیش را از دست داده و میلیونر شد.برای ارسال اولین نظر کلیک کنید