هر روز!
هر روز!

معمای جالب سن پیرمرد معمای جالب سن پیرمرد : معمای

معمای جالب سن پیرمرد 
 معمای جالب سن پیرمرد : معمای

معمای جالب سن پیرمرد
معمای جالب سن پیرمرد : معمای جالب سن پیرمرد
: معمای جالب سن پیرمرد

: به گزارش : معمای جالب سن پیرمرد
پیرمردی در سال 1995 میلادی ، سنش  سال بود. او در سال 2000 میلادی  سنش سال شد. چطور چنین چیزی امکان پذیر است ؟

↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓

جواب معما :
او در سالهای پیش از میلاد مسیح زندگی میکرده .برای ارسال اولین نظر کلیک کنید