هر روز!
هر روز!

معمای جالب معامله اسب ها : معمای جالب معامله اسب

معمای جالب معامله اسب ها : معمای جالب معامله اسب

معمای جالب معامله اسب ها
: معمای جالب معامله اسب ها
:  
معمای جالب …
به گزارش : شخصی دو اسب داشت که هر کدام از آنها را به مبلغ 600000 ششصد هزار تومان فروخت … روی یکی از آنها 20% بیست درصد سود کرد و روی دومی 20% بیست درصد ضرر کرد … آیا این شخص در این معامله سود برده است یا ضرر کرده است یا هیچکدام؟  

 

 

 

 

  جواب معمای معامله اسب ها این شخص در این معامله 50000 پنجاه هزار تومان ضرر کرده است … او اسب اول را به مبلغ 500000 پانصد هزار تومان خرید و با 20% بیست درصد سود به 600000 ششصد هزار تومان فروخته است. همچنین اسب دوم را به مبلغ 750000 هفتصد و پنجاه هزار تومان خرید و به مبلغ 600000 ششصد هزار تومان با 20% بیست درصد ضرر فروخت است. او این دو اسب را به مبلغ 1250000 یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان خرید … و به مبلغ 1200000 یک میلیون و دویست هزار تومان فروخت ، یعنی با 50000 پنجاه هزار تومان ضرر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید