هر روز!
هر روز!

معمای دزد کیف !؟ : معمای دزد کیف

معمای دزد کیف !؟ 
 : 
 معمای دزد کیف

معمای دزد کیف !؟
:  
معمای دزد کیف !؟ : معمای دزد کیف !؟
: معمای دزد کیف !؟

به گزارش : روزی در مدرسه کیف معلمی را دزدیدند . براساس شواهد بدست آمده ، پنج نفر به نام های A ، B، C، D، و E متهم می شوند . این پنج نفر چنین می گویند :
A: من کیفی بر نداشتم من هیچ وقت دزدی نکرده ام. کار D بود .
B: من کیفی برنداشتم . پدرم خیلی ثروتمند است و من خودم کیف دارم . E میداند دزد کیست.

C : من کیفی برنداشتم من قبل از شروع سال تحصیلی E را نمی شناختم . کار D بود .

D : من این کار را نکردم . کار E بود . A دروغ می گوید که من کیف را دزدیده ام .

E : من کیفی را برنداشتم . B کیف را برداشت . C حرف من را تایید می کند ، چون سالهاست مرا می شناسد.

بعدا اولیای مدرسه با تطمیع توانستند از این پنج نفر اعتراف بگیرند که هر یک از آنها دو جمله راست و یک جمله دروغ گفته است . چه کسی کیف را دزدیده است ؟
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید