هر روز!
هر روز!

معمای رنگها معمای رنگها معما با توجه به

معمای رنگها معمای رنگها 
 معما با توجه به

معمای رنگها
معمای رنگها
معما با توجه به راهنمائی های زیر مشخص کنید که هر رنگ در کدام خانه از جدول قرار دارد؟ راهنمایی ها: 1- زرد و نارنجی مجاورند در حالی که قرمز و مشکی مجاور نیستند.
2- خانه شماره 3 یکی از رنگ های مقابل است: سفید ، سبز ، آبی ، قرمز ، خانه 5 سفید و بنفش نیست.
3- بنفش و نارنجی در یک ستون هستند در حالی که زرد و مشکی همانند سبز و آبی در یک ستون نیستند.
4- شماره خانه های سفید و صورتی متوالی است ولی خانه ها مجاور نیستند.
5- اختلاف شماره خانه های قرمز و زرد کمتر از 3 است. اختلاف شماره خانه های سفید و آبی بیشتر از 3 نیست. همچنین اختلاف شماره خانه های قرمز و آبی بیشتر از 2 است.
6- سبز که در مجاورت صورتی است در خانه ای با شماره فرد قرار گرفته. قر مز و زرد در یک ردیف قرار ندارند.
7- شماره خانه با رنگ آبی از سبز بیشتر است.
*
*
*
*
*
*
*
*
جواب معما
 

 
*
*
*
*
*
 
 *
*
*
*
*

 
 *
*
*
*
*
 
 


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید