هر روز!
هر روز!

معمای سقوط هواپیما : معمای سقوط هواپیما مدیرعامل پس

معمای سقوط هواپیما : معمای سقوط هواپیما 
 مدیرعامل پس

معمای سقوط هواپیما
: معمای سقوط هواپیما
مدیرعامل پس از چند بار مقاومت دربرابر نگهبان بلاخره راضی می شود که این سفر را عقب بندازد.
به گزارش : فردای آن روز خبر سقوط هواپیما در رسانه پخش می شود و مدیر عامل پس از شنیدن این خبر دستور می دهد که حقوق این نگهبان را با پاداش بدهند و او را اخراج کنند.!!!
سوال: علت اخراج نگهبان از شرکت چیست؟
↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓
پاسخ نگهبان شرکت و سقوط هواپیما:
نگهبان شیفت شب هیچگاه نباید در شب بخوابد.  

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید