هر روز!
هر روز!

معمای فشنگ های شکارچی معمای فشنگ های شکارچی دو

معمای فشنگ های شکارچی 
 معمای فشنگ های شکارچی 
 دو

معمای فشنگ های شکارچی
معمای فشنگ های شکارچی
دو شکارچی به هم رسیدند.   یکی از دیگری پرسید: تو امروز چند فشنگ به همراه داشتی؟   دیگری پاسخ داد: نصف تیرهایم را به طرف کبک ها نشانه رفتم. چهار برابر جذر تیرها را به خرگوش ها شلیک کردم. با 6 تیر هم یک گرگ را از پا در انداختم و 3 تیر نیز به سوی یک روباه شلیک کردم که البته بی نتیجه بود. با آخرین تیرم نیز یک قرقاول شکار کردم! همین.   هرچند که دوست این شکارچی از حرف های او چیزی نفهمید، اما قطعا شما می توانید شمار فشنگهای او را مشخص کنید.
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
جواب معما:
از داده های معما، معادله زیر را تشکیل می دهیم:
X/2 +4√X + 6 + 3 + 1 = X
 
از حل این معادله درجه دوم، به پاسخ های 4 و 100 می رسیم، و به راحتی معلوم است تنها جواب 100 قابل قبول است.
منبع:ihoosh.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید