هر روز!
هر روز!

معمای قدبلندترین معمای قدبلندترین : معمای قدبلندترین : معمای

معمای قدبلندترین 
 معمای قدبلندترین : معمای قدبلندترین 
 : معمای

معمای قدبلندترین
معمای قدبلندترین : معمای قدبلندترین
: معمای قدبلندترین
یران :معماهای جالب ،معما با جواب
بنا به گزارش : در یک مدرسه، قد پنج نفر از دانش آموزان را اندازه گیری کرده و یادداشت کرده اند. بعد از مقایسه قد دانش آموزان، اطلاعات زیر به دست آمده است: - مهران، از سعید بلندتر و از بهرام کوتاهتر است. - دانیال، از بهروز بلندتر و از مهران کوتاهتر است. با توجه با این اطلاعات، بلندترین دانش آموز کیست؟     ۱: مهران     ۲: سعید     ۳: بهرام     ۴: دانیال
 


پاسخ معما: گزینه ۳ یعنی بهرام است. منبع:zoomit.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید